Strážníci MP Kolín se podílejí na bezpečnosti občanů všeobecnou preventivní činností

3.12.2014
Obecní policie se řídí zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, který jí ukládá „podílet se na prevenci kriminality v obci“. Kromě běžného výkonu pořádkové služby zajišťuje Městská policie Kolín v rámci tzv. „všeobecné preventivní činnosti“ také přednášky a besedy určené žákům mateřských, středních a základních škol, seniorům a členům Sdružení osob nevidomých a slabozrakých.
Na jednotlivce a skupiny, u nichž byl zaznamenán vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování, problematických vztahů v rodině, ve škole nebo s vrstevníky, je zaměřena „indikovaná preventivní činností“. Ta je úkolem organizací a sdružení, které mohou s problémovou skupinou pracovat dlouhodobě. Je-li to nutné, ručí za zachování anonymity klientů (např. práce s drogově závislými).

Pokud se při své činnosti Městská policie Kolín setká se závadovým chováním osoby mladší 18 let, je dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí povinna tuto skutečnost oznámit orgánům, kterým zákon ukládá povinnost takové situace řešit. Jako příklad jmenujme zanedbání školní docházky, kdy rodiče nejen tolerují záškoláctví svých dětí, ale jejich absenci ve škole dokonce ještě omlouvají. Dalšími příklady mohou být spáchání přestupku (např. drobná krádež) nebo ohrožování a narušování občanského soužití.

Oddělení prevence kriminality MP Kolín se v uplynulém roce podílelo na zajištění různých volnočasových aktivit, uveďme např. Den záchranářů, Den dětí, Na kole přes Starý most, Cyklotour Kolín či Česká bašta. Mimořádně se vydařila spolupráce na grantovém projektu města Kolín a TPCA „Bezpečně na silnici – jsem vidět“. V průběhu dvou měsíců jsme uspořádali besedy (dle projektu i v rámci vlastní přednáškové činnosti) pro všechny žáčky kolínských mateřských škol (více než 1000 dětí) a pro prvňáčky (více než 400 dětí).

Výsledkem této aktivity byly spokojené a nadšené děti, které v rámci projektu obdržely reflexní bezpečnostní vestičky a dopravní omalovánky. Velmi nás potěšily děkovné e-maily a telefonáty od pedagogů. Prvňáčci všech ZŠ v Kolíně byli pozváni do prostor Městské policie Kolín. Hovořili jsme o bezpečnosti v dopravě a veřejném pořádku, vysvětlili jsme dětem úkoly a fungování městského kamerového systému.

O práci Městské policie Kolín informujeme zástupce vedení města a chceme, aby o ní byli informováni i občané. Využíváme k tomu nejen média regionální, např. webové stránky Bezpečný Kolín, Zpravodaj města Kolína, Kolínský Pres a Kolínský deník (předáváme redaktorům zprávy o nejzajímavějších událostech, které řešila MP), ale i celostátní, např. TV Nova, Tn.cz, Policejní deník, Blesk, Záchranný kruh atd.

Za Městskou policii Kolín
str. Helena Honkiszová
Oddělení prevence kriminality a komunikace s médii


Městská policie Kolín přeje všem spoluobčanům klidné prožití nejkrásnějších svátků v roce a mnoho úspěchů v novém roce 2015.

kolektiv Městské policie Kolín


POLICIE ČR - kariéra PÁTRÁNÍ - ODKAZY

“Děláme Kolín
bezpečný”

 
 
 

Odběr novinek


Přejete si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...
  Celkový počet uživatelů: 707269 |