Pálení čarodějnic

30.4.2019
Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu dne 27. dubna 2019 pozbyla platnosti, a tak se přestalo uplatňovat nařízení Středočeského kraje, které výrazně omezuje spalování látek přírodního charakteru. Tudíž je nyní možné tyto látky spalovat a oslavit pálením oblíbenou Filipojakubskou noc nebo též příchod jara.
https://www.hzscr.cz/clanek/paleni-carodejnic-oslava-a-rizika-pozaru.aspx
Několik rad z oblasti požární ochrany, které je dobré při pálení čarodějnic dodržovat:

Rozmyslete si umístění ohniště. Místo musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů a ohraničeno pruhem minimálně 1 m širokým zbavených jakýchkoli hořlavin. Od lesních porostů musí být dodržena vzdálenost minimálně 50 metrů, v případě stohů a seníků je tato vzdálenost dvojnásobná, to znamená 100 metrů. Je zcela zakázáno rozdělávání ohně ve vysoké suché trávě, strništi apod.
Důkladně zvážit povětrnostní podmínky (směr a síla větru, jaká uběhla doba od posledních dešťových srážek).
Hranici z polen je třeba stavět tak, aby byla stabilní a nemohlo dojít k jejímu zhroucení.
Při rozdělávání ohně nepoužívat vysoce hořlavé látky – například líh, benzín, naftu apod. Vystavujete se riziku poranění.
Pálení musí být přítomna minimálně jedna osoba starší 18 let.
Oheň se nesmí ani okamžik ponechat bez dozoru.
Opustit místo pálení je možné až tehdy, je-li místo řádně zahašeno.
 
Pálení látek přírodního charakteru má ovšem svá pravidla:

Učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru, jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nemohlo dojít k nežádoucímu hoření. V případě porušení zásad manipulace s otevřeným ohněm je možné udělit pokutu fyzickým osobám do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár až do výše 25 000 Kč.
Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství předem ohlásit příslušnému hasičskému záchrannému sboru, a to prostřednictvím webových stránek https://paleni.izscr.cz/. HZS kraje má pravomoc nařídit další přijetí opatření pro zabezpečení spalování těchto látek, či spalování zcela zakázat. V případě zanedbání této zákonné povinnosti hrozí pokuta až do výše 500 000 Kč.
Pokud je organizátorem akce obec, je dobré domluvit přítomnost dobrovolných hasičů své obce.
I v případě, že čarodějnickou akci pořádají fyzické osoby, je dobré toto pálení oznámit hasičskému záchrannému sboru příslušného kraje. Telefon, který při zadávání ohlášení pálení uvedete, mějte
u sebe, aby mohli hasiči provést zpětnou kontrolu, pokud by náhodou někdo nahlásil, že například u vás na zahradě hoří.

 POLICIE ČR - kariéra PÁTRÁNÍ - ODKAZY

“Děláme Kolín
bezpečný”

 
 
 

Odběr novinek


Přejete si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...
  Celkový počet uživatelů: 656043 |